Warunki handlowe

Warunki handlowe obowiązujące w  sklepie internetowym www.sklepkoszul.pl

Sprzedawca: Cabo Frio, s.r.o. Osoba odpowiedzialna inż. Klára Hejslerová Veltěžská 5, 182 00 Praga 8

UWAGA: Podany adres nie służy do odsyłania towarów w celu wymiany lub reklamacji. W przypadku reklamacji lub wymiany towaru  prosimy o kontakt.

Firma jest wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 164786 

IČ: 246 69 032, DIČ CZ 246 69 032 numer rachunku bankowego: 2200113615/2010

 

Dalej jako Sprzedający lub Operator

Warunki handlowe obowiązują od 1.11.2021.

 

1. Definicje i interpretacja terminów

  • Kupujący – konsument - to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest nią osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w celu innym niż działalność komercyjna i zarobkowa z wykorzystaniem tych  produktów lub usług. (Dalej „Kupujący – konsument“ lub „Kupujący“.)
  • Kupujący – przedsiębiorca to osoba niebędąca konsumentem, która samodzielnie, na własny rachunek i własną odpowiedzialność, konsekwentnie prowadzi działalność zarobkową, jako podmiot gospodarczy lub w inny podobny sposób, w celu osiągnięcia zysku. Względnie za przedsiębiorcę uważa się także każdą osobę, która zawiera umowy w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych albo w związku z własną działalnością handlową, wytwórczą lub podobną; ewentualnie osobę, która działa w imieniu albo na rzecz przedsiębiorcy (Dalej „Kupujący – przedsiębiorca“.).

        •  Stosunki prawne między Sprzedającym a Kupującym - konsumentem nieregulowane szczegółowo przez ogólne warunki handlowe (dalej „WH“ lub      „Warunki handlowe“) podlegają odpowiednim przepisom prawa. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně konsumente, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

  • Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży zawarta w formie elektronicznej między Operatorem jako Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Warunki handlowe stanowią integralną część Umowy sprzedaży.
  • Sklep internetowy – sklep on-line prowadzony w Internecie, który umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży między Operatorem a Kupującym za pomocą komunikacji zdalnej. Sklep internetowy je prowadzony pod adresem internetowym http://www.sklepkoszul.pl.
  • Towar – ruchomości (ubrania) sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklepkoszul.pl.

 

2. Zamówienie

Oferta towarów przedstawia wybrane towary dostępne na stronie internetowej sklepkoszul.pl. Oferta ma charakter informacyjny i nie jest tożsama z wnioskiem o dostarczenie towaru w rozumieniu § 1732 od. 2 kodeksu cywilnego.

Przez złożenie zamówienia przez Kupującego rozumie się wybór towaru, określenie wymaganej ilości tego towaru, sposobu dostawy i sposobu dokonania płatności. Zamówienie uważa się za wniosek o zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Operatorem.

Operator zobowiązuje się przyjąć wniosek o zawarcie Umowy sprzedaży, o ile nie jest on sprzeczny z Warunkami handlowymi. Poprzez potwierdzenie zamówienia przez Operatora zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Operatorem. Potwierdzenie zamówienia jest realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem spersonalizowanej (nigdy automatycznej) wiadomości e-mail z przewidywanym czasem dostawy wysłanej na adres e-mail udostępniony przez Kupującego.

Operator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub anulowania zamówienia z przyczyn technicznych, pojemnościowych lub innych. Nie spowoduje to zawarcia Umowy sprzedaży. W takim przypadku operator jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłaconych środków bez zbędnej zwłoki.

Koszty poniesione przez Kupującego w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszt połączenia internetowego, koszt rozmów telefonicznych itp.) pokrywa Kupujący.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności zamówienia oraz skontaktowania się z Kupującym za pomocą numeru telefonu podanego w zamówieniu. W przypadku, gdy Sprzedającemu nie uda się w ten sposób potwierdzić zamówienia z Kupującym, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie bez odszkodowania.

Oferta towarów obowiązuje przez cały okres jej udostępniania na stronie internetowego sklepu www.sklepkoszul.pl (więcej §53 odstavec 4 písmeno i) občanského zákoníku).

Ceny towarów przedstawione na stronie internetowego sklepu www.sklepkoszul.pl są cenami końcowymi, z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT. Opłata pocztowa i opłata za koszty opakowania nie jest pobierana.

 

3. Anulowanie zamówienia

Kupujący ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyn kiedykolwiek przed jej wiążącym potwierdzeniem. Anulowanie zamówienia po jego wiążącym potwierdzeniu jest możliwe jedynie na podstawie wzajemnego porozumienia. E-mail kontaktowy w przypadku anulowania zamówienia to: info@sklepkoszul.pl.

 

4. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży

Sprzedający jest zobowiązany po zawarciu Umowy sprzedaży dostarczyć Kupującemu zamówiony towar za ustaloną cenę, a Kupujący jest zobowiązany uiścić opłatę w ustalonej wysokości i odebrać towar.

W przypadku naruszenia warunków Umowy sprzedaży i Warunków handlowych przez Kupującego Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Obowiązkiem Kupującego jest zwrócić  Operatorowi wszystkie koszty związane z zamówieniem, zwłaszcza koszty wysyłki towaru, o ile Kupujący go nie odbierze. Wysokość kosztów jest zamieszczona w dziale Sprzedaż towaru i płatność.

 

5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Kupującego

Kupujący-konsument ma zgodnie z § 1829 a kodeksu cywilnego prawo bez podania powodów i bez jakichkolwiek sankcji odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku Kupujący-konsument kontaktuje się ze Sprzedającym pod adresem e-mail info@sklepkoszul.pl i informuje go o zamiarze odstąpienia od Umowy sprzedaży, podając przy tym numer zamówienia, datę zakupu i numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze. O zamiarze odstąpienia od Umowy Kupujący może poinformować za pomocą formularza. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży uważa się za dotrzymany, jeśli Kupujący przed jego upłynięciem prześle Sprzedającemu oświadczenie, że odstępuje od umowy.

 

Kupujący-konsument w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przejęcia towaru pośle na adres udostępniony przez Operatora bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej jednak do czternastu dni od odstąpienia od umowy, towar, który od niego otrzymał, wliczając wszystkie jego elementy i załączone akcesoria. Towar musi być Sprzedającemu zwrócony nieuszkodzony i bez śladów użytkowania (za towar używany uznaje się również towar, który jest zabrudzony lub towar, który został wyprany lub wyprasowany) i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Koszt zwrotu towaru Sprzedającemu pokrywa Kupujący.

W przypadku, gdy zwrócony towar jest niekompletny, jest bez opakowania lub jest w widoczny sposób używany lub zniszczony, Operator jest uprawniony do otrzymania od Kupującego zwrotu poniesionych kosztów przywrócenia towaru do pierwotnego stanu. Prawo do zwrotu poniesionych kosztów pozwala Operatorowi na odliczenie poniesionych kosztów od ceny towaru zwracanego przez Kupującego. W takim przypadku Operator zwraca Kupującemu jedynie obniżoną kwotę. O obniżeniu kwoty Operator jest zobowiązany poinformować Kupującego.

Wykraczając ponad gwarantowany przepisami § 1829 a kodeksu cywilnego termin Operator umożliwia Kupującemu odstąpienie od umowy  do 30 dni od odbioru towaru. Termin ten obowiązuje także w przypadku odstąpienia od umowy, w ramach której Kupujący wymienił już jednokrotnie towar. W takim przypadku do 30 dniowego terminu nie wlicza się okresu między odesłaniem zwróconego towaru a odbiorem nowo wybranego towaru. Warunkiem jest dostarczenie w formie pisemnej odstąpienia od umowy wraz z nieużywanym i nieuszkodzonym towarem w oryginalnym opakowaniu, wliczając wszystkie jego elementy. Za towar uszkodzony uznaje się także towar zabrudzony, naddarty czy rozdarty lub w inny sposób zniszczony. Za używany  towar uznaje się i taki, który został wyprany lub wyprasowany.

Operator jest zobowiązany zwrócić Kupującemu zapłaconą sumę (zmniejszoną ewentualnie o koszty przywrócenia zwróconego towaru do pierwotnego stanu) bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak  do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Operator nie ma obowiązku zwrócić Kupującemu środków pieniężnych dopóki zwracany towar nie zostanie doręczony Operatorowi lub dopóki Kupujący nie udowodni, że odesłał towar, zgodnie z wyżej opisanymi warunkami, pod ustalony adres. Operator zwraca Kupującemu środki finansowe w sposób ustalony w ramach wzajemnego porozumienia, zazwyczaj przelewem na konto bankowe Kupującego.

Operator zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę włącznie z kosztami przesyłki towaru (tj. dostawa i płatność) w wysokości najtańszego dostępnego sposobu dostawy towaru.

Sprzedający w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zwracany towar Kupujący wysyła na otrzymany od Sprzedającego adres przedsiębiorstwa (nigdy na adres siedziby firmy). Adres przedsiębiorstwa przeznaczony do przesyłania towarów Sprzedający przekaże Kupującemu po otrzymaniu od niego informacji o zamiarze zwrócenia towaru.

Jeśli wraz z towarem zostanie przekazany Kupującemu prezent, między Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa darowizny z warunkiem rozwiązującym, który stanowi, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży ze strony Kupującego, umowa darowizny traci ważność i Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wraz z towarem także otrzymany prezent. W przypadku nie zwrócenia prezentu w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży ze strony Kupującego, Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu wartość prezentu ustaloną przez Sprzedającego.

 

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Operatora

Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w przypadku, gdy wywiązanie się z niej stanie się niemożliwe, z jakiegokolwiek powodu.

W sytuacji, gdy Operator odstąpi od Umowy sprzedaży, jest on zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym Kupującego i zwrócić Kupującemu wszystkie poniesione już przez Kupującego nakłady pieniężne.

Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży także przy zamówieniu ze strony Kupującego, który przy wcześniej zawartej Umowie sprzedaży w istotny sposób naruszył wynikające z umowy zobowiązania. Naruszenie to jest w przypadku odstąpienia od umowy uznane za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. Warunki dostawy

Sposób dostawy Kupujący określa w Zamówieniu. Ewentualne ryzyko związane z wybranym sposobem dostawy ponosi Kupujący.

Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem usług Poczty polskiej lub za pośrednictwem usług kurierskich. W obu przypadkach dostawa towaru jest darmowa od 2 sztuk. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Kupujący mimo wezwania do odbioru nie odbierze towaru w terminie przeznaczonym na jego doręczenie i prosi o ponowną wysyłkę (Więcej informacji – patrz: taryfa opłat– viz bod 8. WH)

Dostawa przedmiotu umowy (zamówionego towaru) w przypadku dostępności produktu w magazynie i zgodnie ze zdolnością operacyjną Sprzedającego zostanie zrealizowana w jak najkrótszym terminie, zazwyczaj odesłanie towaru następuje w ciągu 1 roboczego dnia od wiążącego potwierdzenia zamówienia.

W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie, termin doręczenia zostaje przedłużony o okres konieczny do uzyskania przez Sprzedającego towaru od dostawcy. W takim przypadku Sprzedający realizuje dostawę w jak najkrótszym terminie, zazwyczaj do 10 dni od wiążącego potwierdzenia zamówienia.

Miejscem dostawy towaru jest adres Kupującego określony w formularzu zamówienia, bądź oddział Poczty Polskiej odpowiadający adresowi określonemu przez Sprzedającego, ewentualnie oddział lub magazyn firmy kurierskiej zgodnie z warunkami Operatora. Za dostawę uznaje się dostarczenie przedmiotu umowy w określone miejsce. Dostawę na określony adres zapewnia Sprzedający. Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument podatkowy (fakturę).

Dostawa jest zapewniona na całym terenie Polski.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy towaru oraz zmiany cen dostawy towaru.

 

8. Taryfa opłat

Płatności za przedmiot dostawy można dokonać przelewem na konto Sprzedającego lub przy odbiorze .

Płatność przelewem na konto jest darmowa, płatność przy odbiorze jest obciążona przez kwotą 5 PLN. Przy zamówieniu i jednoczesnej wysyłce co najmniej dwóch koszul przesyłka za pobraniem również jest darmowa. W przypadku towarów o wartości niższej niż 100 PLN koszty płatności przy odbiorze nie są pobierane od 3 sztuk towaru w przesyłce.

W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru w terminie określonym przez dostarczyciela i poprosi o ponową wysyłkę towaru, Sprzedający obciąża go kosztami wysyłki tj. 15 PLN przy płatności przelewem (bądź 20 PLN  przy płatności przy odbiorze). Kwotą tą obciąża się Kupującego również w przypadku odesłania towaru klientowi, który poprosił o ponowną zmianę lub wymianę towaru. (tj. pierwsze odesłanie wymienianego towaru Kupującemu jest bezpłatne, przy każdym kolejnym odesłaniu wymienianego towaru doliczana jest wyżej wymieniona opłata).

Towar jest własnością Sprzedającego do momentu całkowitego uiszczenia ceny towaru przez Kupującego. Uiszczenie ceny sprzedaży następuje w dniu, gdy cała kwota do zapłacenia spłynęła na konto Sprzedającego, zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności za towar oraz zmiany kosztów płatności.

Według zákona o evidenci tržeb Sprzedający ma obowiązek wystawić Kupującemu paragon (dowód podatkowy). Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów w organie podatkowym w trybie online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej do 48 godzin.

 

9. Odpowiedzialność za wadliwe wykonanie transakcji i gwarancja

Prawa i obowiązki stron Umowy dotyczące wadliwego wykonania transakcji zostały opracowane w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 kodeksu cywilnego.

Sprzedający ręczy Kupującemu, że towar przy odbiorze nie jest wadliwy. W szczególności Sprzedający ręczy Kupującemu, że w momencie, gdy Kupujący odebrał towar:

• towar posiada cechy ustalone przez strony, a w przypadku braku uzgodnień, takie cechy charakterystyczne, jakie Sprzedający lub producent opisał, lub których Kupujący oczekiwał w związku z charakterem towaru i na podstawie reklamy przez nich rozpowszechnianej, • towar nadaje się do celów, do których jest według Sprzedającego przeznaczony lub w jakich zazwyczaj używa się towarów tego typu, • jakością lub wzorem towar odpowiada uzgodnionemu wzorcowi lub próbce, o ile jakość lub wzór zostały określone zgodnie z ustaloną próbką lub wzorcem, • towar jest w ustalonej liczbie, rozmiarze oraz wadze • towar spełnia wymogi przepisów prawa.

Kupujący ma możliwość skorzystać z prawa do reklamacji wady towaru, która ujawni się w terminie regulowanym przez przepisy, tj. 24 miesięcy od odbioru towaru. Przy skorzystaniu z prawa do reklamacji Kupujący jest zobowiązany poświadczyć zawarcie Umowy sprzedaży, najlepiej za pomocą dowodu zakupu – faktury. Kupujący ma obowiązek określić Sprzedającemu charakter wady, ze względu na którą reklamuje towar.

Jeśli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od momentu odbioru, uznaje się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru.

Możliwość skorzystania z z praw wynikających z ustaleń dot. wadliwego wykonania transakcji nie przysługuje Kupującemu, jeśli Kupujący przed odbiorem towaru wiedział, że towar jest wadliwy albo jeśli Kupujący sam uszkodził towar.

 

Sprzedający rozpatrzy reklamację bezzwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje okresu zależnego od rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do dokonania specjalistycznej oceny wad. Reklamacja w tym usunięcie wady zostanie przez Sprzedającego zrealizowana bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej do 30 dni  od dnia przyjęcia reklamacji, o ile Sprzedający nie ustali z Kupującym dłuższego terminu..

W przypadku, gdy Sprzedający nie odrzuci reklamacji, wystawi Kupującemu potwierdzenie przyjęcia reklamacji, zawierające dane Operatora oraz Kupującego, przedmiot reklamacji według Kupującego, wnioskowany sposób realizacji reklamacji, datę i miejsce przyjęcia reklamacji, przybliżony termin, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona oraz podpis pracownika Operatora. Kupujący potwierdzi, że otrzymał od Operatora potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w celu skorzystania z prawa do reklamacji. Sprzedający zaleca zwrócić reklamowany towar dostawcy za pomocą przesyłki poleconej  Poczty Polskiej.  Koszty wysyłki zostaną Kupującemu zwrócone w pełnej wysokości. W przypadku skorzystania z droższego sposobu przesyłki reklamowanego towaru, opłata pocztowa zostanie Kupującemu zwrócona do wysokości kosztów przesyłki poleconej..

O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego w sposób, którego Kupujący sam użył lub o który wnosił przy realizacji prawa do reklamacji.

Reklamowany towar Sprzedający pośle na adres Kupującego. O tej czynności jest zobowiązany poinformować Kupującego z wyprzedzeniem. Kupujący jest zobowiązany odebrać reklamowany towar w ustalonym terminie. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego, o ile nie przeszkodziły mu w tym istotne okoliczności, reklamowany towar uznaje się za doręczony. Operator ma prawo obciążyć Kupującego ewentualnymi kosztami związanymi z nieodebraniem towaru przez Kupującego.

 

10. Ochrona danych osobowych

Wypełniając i wysyłając zamówienie na www.sklepkoszul.pl Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego (jeśli został udostępniony), NIP i REGON, jeśli zostały udostępnione.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę także na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celu przesyłania informacji handlowych. Zgody tej Kupujący udziela dobrowolnie i ma możliwość w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz handlowych. Kupujący może to zrobić wybierając opcję cofnięcie zgody w dolnej części Informacji handlowej lub wysyłając e-mail na adres info@sklepkoszul.pl.

Operator jest zobowiązany przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przestrzegać przepisów prawa č. 101/2000Sb o ochronie danych osobowych.

Operator jest zobowiązany szanować prywatność Kupującego oraz chronić jego dane osobowe przed nadużyciem. Operator nie jest uprawniony do przekazywania bez zgody Kupującego danych osobowych osobom trzecim.

Otrzymana dane są przechowywane i przetwarzane na czas nieokreślony, w postaci elektronicznej lub fizycznej (wydruk).

Kupujący ma prawo domagać się wyjaśnień, jeżeli podejrzewa, że jego dane osobowe są zbierane lub przetwarzane niezgodnie z ochroną prywatności, i ma prawo żądać, aby Sprzedający zgodził się naprawić ewentualne nieprawidłowości.

 

Operator zastrzega sobie prawo do użycia tzw. ciasteczek (cookies). Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Informacje przechowywane w ciasteczkach mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Kupujący ma możliwość wyłączenia przetwarzania ciasteczek przez sklepkoszul.pl w swojej przeglądarce internetowej. O ile realizacja praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży jest możliwa także bez zapisywania ciasteczek na urządzeniu służącym Kupującemu do komunikacji elektronicznej, Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na zapisywanie ciasteczek.

 

11. Postanowienia końcowe

Warunki handlowe zachowują ważność we wszystkich relacjach handlowych zawieranych między sklepem internetowym www.sklepkoszul.pl a Kupującym.

Stosunki handlowe podlegają obowiązującym przepisom w Polsce. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim.

Ewentualne spory między Sprzedającym a Kupującym mogą być rozpatrywane także na drodze pozasądowej. W tym przypadku Kupujący – konsument może skontaktować się z pozasądowym organem rozstrzygania sporów, np. z d Česká obchodní inspekce  lub spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Więcej informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów znajduje się tutaj

W związku ze zmianami odpowiednich norm prawnych oraz polityką handlową sklepu internetowego www.sklepkoszul.pl, zastrzegamy sobie prawo do zmian warunków handlowych. Ewentualne zmiany oraz ich konsekwencje zostaną w przystępny sposób upublicznione na stronie internetowej www.sklepkoszul.pl.